Study BME in Thailand

Study BME in Thailand 2007

มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาเขตศาลายา)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2015

“มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากการอันดับของ US News”

 wpid-img_5441-animation.gif

ปี 2015 US News ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับโลก และมีประสบการณ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากว่า 30 ปี ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Global University Ranking) ซึ่งทาง US News ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ตัวชี้วัด และสัดส่วนคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดที่แตกต่างไปจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร (เช่น QS และ Times Higher Education)

ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดยได้อันดับที่ 453 และนอกจากนี้ ทาง US News ยังประกาศผลมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย 100 แห่งโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอยู่ในกลุ่มนี้และได้อันดับที่ 74


การสอนวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทย

นักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปี 2010

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

ที่มา รายการ MU Link (Mahidol Chanel)


แนะนำหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหนังสือ :      วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Introduction to Biomedical Engineering)

ชื่อผู้แต่ง :     ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำโปรย :     คู่มือด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฉบับภาษาไทยเล่มแรก

เรียบเรียงจากประสบการณ์ของคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

 

ISBN :     9789744434197
หมวดหนังสือ :     แพทย์ศาสตร์
สำนักพิมพ์ :     สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
จำนวนหน้า :     280
พิมพ์ล่าสุด :     พิมพ์ครั้งที่ 0 เดือน ก.ค. 2553
ราคา :     280.00
เนื้อหาโดยสังเขป :

วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Introduction to Biomedical Engineering)
หนังสือ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการ แพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการ แพทย์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับพื้น ฐาน มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม อธิบายให้เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบมากมายโดยผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในแต่ละ สาขา ประกอบด้วย

• ชีววัสดุ (Biomaterials)
• ระบบส่งยา (Drug Delivery System)
• ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinfomatics)
• ไบโอเซนเซอร์
• เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
• เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์
• การประมวลสัญญาณชีวภาพ
• การพัฒนาระบบอัจฉริยะในงานทางการแพทย์
• ศัลยกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์


 

 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์

ปัจจุบัน มี 3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ คือ

1. มหาวิทยาลัย มหิดล
Link > http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ของมหิดล ปี 2010 (ฺBME programe in Thailand)

The Mahidol University Department of Biomedical Engineering (BME) was founded in 1998. Our teaching and research programs cover six major research and educational tracks:
1. Biosignal and Image Processing
2. Tissue Engineering and Drug Delivery System
3. Biomechanics and Rehabilitation Engineering
4. Advanced Computing in Medicine
5. Robotics and Computer-Integrated Surgery
6. Biosensors

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

> http://saturn.ee.psu.ac.th/neweeweb/course/undergraduate2.html

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

> BME SWU
(> http://www.moothongonline.com/bme/ )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก26120

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท คือ

>มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
( http://biomed.eng.cmu.ac.th/)
>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( http://cubme.eng.chula.ac.th/index.php?q=academics/MEng )
>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
( > http://www.ee.kmitl.ac.th/viewpage.php?page=research&show=datagroup&article=bio)
>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(  > http://www.bioeng.kmutt.ac.th/programs/program1.php)
>มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
( > http://www.bioeng.kmutt.ac.th/)
>มหาวิทยาลัย มหิดล
( > http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=46 )
>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
( > http://saturn.ee.psu.ac.th/neweeweb/course/undergraduate2.html)
>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
( > http://bmeswu.thport.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=1)
>มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
( > http://www.med.engr.tu.ac.th/index.htm)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอก 5 มหาวิทยาลัย คือ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s