แนะนำหลักสูตรวิศวะชีวการแพทย์ ม.มหิดลรุ่นที่ 1

mu ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของภาควิชาอย่างสูงเกิดจากการผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะงานวิจัย, พัฒนาการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค

ตลาดงานที่รองรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาล  และบริษัททางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือบริษัทที่มีการพัฒนายารักษาโรคทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์และการรักษาโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

>> Update MU BME Course
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering MU 2007

Two programs are offered:

1. Regular program
The study plan of this program is standard for biomedical engineering students.  Students will study general education courses, engineering core courses, required major courses, and major elective courses as specified in the curriculum with a GPAX not less than 2.00 to be graduate.

2. Distinction Program
This special program is provided to support research knowledge for students who have good academic record and / or prefer to study further the graduate program in biomedical engineering.  Students in this program will study general education courses and required BME courses similar to those in the regular program with the exception of 3 credits.  The addition of 6 credits is required to promote specialized knowledge and advanced research.  Students can choose to study in this program under the approval of Head of Department within the end of the first semester of third academic year.  Additionally, students must achieve the cumulative grade point average (GPAX) before entering the program not less than 3.25 and will be graduated with honor for GPAX of not less than 3.25.

:: First Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
AREN103-107 English Level 1-5  3 (2-2-5)
ARTH100  Art of Using Thai Language in Communication3 (2-2-5)
SCMA115 Calculus  3 (3-0-6)
SCPY110 Physics Laboratory I  1 (0-3-1)
SCPY151 General Physics I  3 (3-0-6)
EGCO111 Computer Programming  3 (2-3-5)
General Education Elective: Humanities, etc.  1 (0-2-1)
(Physical Education / Music)
Total    22 (15–16-37)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
MUGE103     Arts and Sciences for Human Development  2 (1-2-3)
AREN104-108  English Level 2-6   3 (2-2-5)
SCCH113      General Chemistry  3 (3-0-6)
SCCH118      Chemistry Laboratory  1 (0-3-1)
SCMA165      Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCPY152      General Physics II 3 (3-0-6)
EGIE101      Basic Engineering Practice 2 (1-3-3)
EGME102     Engineering Drawing  3 (2-3-5)
Total        20 (15–13-35)

:: Second Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCBI117  Foundation of Life  2 (1.5-1-0.5)
SCCH121 Organic Chemistry  3 (3-0-6)
EGID200  Engineering Mathematics  3 (3-0-6)
EGEE200  Probability and Random Variables  3 (3-0-6)
EGEE213   Electric Circuit Analysis   3 (3-0-6)
EGBE200   Introduction to Biomedical Engineering  1 (1-0-2)

EGBE260  Biomechanics I   3 (3-0-6)

Total           18 (17.5–1-35.5)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCAN101 Basic Anatomy   3 (2-3-5)
SCPS202 Basic Physiology  3 (2-3-5)
EGIE103  Engineering Materials   3 (3-0-6)
EGBE201 Biomedical Engineering Lab  I  1 (0-3-1)
EGBE220 Computational Methods
for Biomedical Engineering    3 (3-0-6)
EGBE230 Electronics in Medicine    3 (3-0-6)

EGBE261 Biomechanics II  3 (3-0-6)

Total         19 (16–9-35)

D:  Third Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCBC206   General Biochemistry  3 (3-0-6)
EGBE300   Biomedical Engineering Lab  II   1 (0-3-1)
EGBE330   Biomedical Measurement
and Instrumentation      3(3-0-6)
EGBE340   Biomedical Signals and Systems  3 (3-0-6)
EGBE370    Biomedical Thermodynamics   3 (3-0-6)
EGID300    Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  1 (1-0-2)
General Education Elective : Social Science,etc  1 (1-0-2)
Free Elective   3 (3-0-6)
Total    18 (17–3-35)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGEE330 Control System  3 (3-0-6)
EGBE301 Design for Biomedical Engineering   3 (3-0-6)
EGBE320 Digital Systems and Microprocessors   (3-0-6)
EGBE350 Introduction to Biomaterials
and Biocompatibility  3 (3-0-6)
General Education Elective : Social Science,etc   2 (2-0-4)
Free Elective   3 (3-0-6)
Total      17 (17–0-34)
Summer Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  399 Biomedical Engineering Training 0 (0-35-10)

:: Fourth Year for Regular program ::
First Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  495 Biomedical Engineering Seminar 1 (0-3-1)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
General Education Elective: Languages  3 (3-0-6)
Total   13 (12–3-25)
Second Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  496 Biomedical Engineering Projects 3 (0-9-3)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
Total  9 (6–9-15)
Total    136    credits

:: Fourth Year for Distinction Program ::

First Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  495 Biomedical Engineering Seminar 1 (0-3-1)
EGBE  498 Biomedical Engineering Research I   3 (0-9-3)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
General Education Elective : Languages  3 (3-0-6)
Total   16 (12–12-28)
Second Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  499 Biomedical Engineering Research II 3 (0-9-3)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  5xx/6xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
Total    12 (9–9-21)

Grand Total    142    credits

Source : http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/