วิศวกรทำงานอะไร

วิศวกรทำงานอะไร
      ความเข้าใจโดยทั่วไปจะแบ่งงานวิศวกรตามสาขาวิชาที่วิศวกรนั้นๆเรียนมา และมักจะคิดกันว่าวิศวกรโยธาเป็นนักก่อสร้าง หรือวิศวกรเครื่องกลเป็นนักออกแบบเครื่องจักร หรือระบบทางเครื่องกลเท่านั้น แต่โดยแท้จริงแล้ววิศวกรในสาขาเดียวกันยังทำงานต่างกันอยู่มากเช่น วิศวกรโยธา อาจทำการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับลักษณะการรับความดันของคอมกรีตชนิดใหม่ หรือทำการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทางด่วน หรือขายอุปกรณ์ทดสอบดิน หรือบริหารบริษัทก่อสร่างที่มีพนักงานหลายร้อนคน หน้าที่การงานในอาชีพของวิศวกรอาจแบ่งได้ตามความแตกต่างของลักษณะงาน ความสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของวิศวกรเอง งานที่วิศวกรทำโดยทั่วไปโดยมิได้แบ่งตามสาขาวิชามีดังนี้
         1. งานวิจัย
         ทั้งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาและแปลความหมายข้อมูลจากการวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมชาติ อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์มักจะพอใจแค่การค้นพบความจริงเหล่านี้เพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเองและสังคม แต่วิศวกรจะศึกษาต่อไปจนกระทั่งสามารถพบศักยภาพในการใช้งานให้เป็นประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบขึ้นใหม่นี้เช่น นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ลักษณะของโมเลกุลของสารภายใต้อุณภูมิสูงและความดันสูง วิศวกรนำความรู้นี้มาใช้ในการผลิตพลาสติก หรือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในโลหะวิศวกรจะใช้ความรู้เหล่านี้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
          ผู้วิจัยที่เป็นวิศวกรส่วนใหญ่จะทำงานจากพื้นความรู้ที่ยังมิได้มีการพัฒนาไปใช้งาน ซึ่งมักเป็นการศึกษาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยของวิศวกรจึงขึ้นอยู่กับความฉลาด การเห็นการณ์ไกล และความเป็นนักประดิษฐ์ร่วมกันในการค้นหาสิ่งแปลกใหม่
          2. งานพัฒนา
          จากการค้นพบหลักการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่มีจุดประสงค์ในการใช้กระบวนการต่างๆที่ใช้งานจริงได้ของวิจัยงานต่อไปจะเป็นงานของนักพัฒนา โดยเริ่มจากการออกแบบอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตที่ใช้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ในขั้นนี้การทำงานจะมุ่งเน้นแต่เพียงว่าอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตที่ออกแบบขึ้นนี้จะทำงานได้โดยยังมีได้คำนึงถึงคุณค่าทางการค้า หรือคุณภาพของผลผลิตที่ได้ หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการเน้นการสร้างอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตที่ออกแบบมาทำงานได้ตามที่คาดไว้ มากกว่ารูปร่างของสิ่งประดิษฐ์
          วิศวกรนักพัฒนาศึกษาความเป็นไปได้ของหลักการในการออกแบบ ซึ่งอาจทำในกระดาษหรือสร้างเครื่องต้นแบบขึ้น เครื่องต้นแบบในขั้นต้นนี้มักจะมีรูปร่างผิดแผกไปจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการค้าในภายหลังมากเช่น การพัฒนาวงจรไฟฟ้าจะเริ่มโดยการจัดวงจรย่อยๆแต่ละตัวลงไว้ในแผงทดสอบ หลังจากทำการทดสอบจนเป็นที่พอใจด้วยวิศวกรจึงออกแบบการจัดวางตำแหน่งของวงจรจริงอีกครั้งหนึ่ง      หลังจากนั้นจึงสร้างต้นแบบขึ้นใหม่จากแบบที่ออกนี้ แล้วจึงทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยทั่วไปต้นแบบใหม่นี้มักจะยังคงมีปัญหาอีกมากเช่น ขนาดชิ้นส่วนไม่เหมาะสมชิ้นส่วนบางชิ้นไม่ทำงาน วงจรเสีย วิศวกรนักพัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสาเหตุของการทำงานที่ผิดปกติเหล่านี้ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขให้เรียบร้อย อุปกรณ์ต้นแบบเกือบทุกชิ้นจะต้องมีการดัดแปลงและออกแบบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยการเพิ่มชิ้นส่วนหรือระบบที่จำเป็น หรือเปลี่ยนเอาบางส่วนที่ทำงานบกพร่องออกไป
           การที่จะแยกลักษณะงานพัฒนาออกจากงานวิจัยและงานออกแบบมักทำได้ไม่ชัดเจน ในหลายหน่วยงานจะใช้คนกลุ่มเดียวกันทำงานทั้งวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้งานออกแบบยังเป็นงานที่สำคัญในการนำเอาการค้นพบใหม่ๆมาประยุกต์ให้ออกมาเป็นต้นแบบสำหรับงานพัฒนาต่อไป ดังนั้นบางครั้งวิศวกรนักพัฒนาจึงอาจมีส่วนร่วมทั้งงานวิจัยและออกแบบด้วย
           3. งานออกแบบ
           การออกแบบเป็นส่วนคัญมากในการถ่ายทอดการค้นพบสิ่งใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นต้นแบบที่ใช้ในงานทดสอบเพื่องานพัฒนาต่อไป ในทำนองเดียวกัน การออกแบบก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ถ่ายทอดความสำเร็จของพัฒนาต้นแบบให้เป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะในการใช้งานจริง วิศวกรนักออกแบบจะเป็นผู้ประสานช่องว่างระหว่างการทดสอบในห้องประลองกับการใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรนักออกแบบจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดขั้นสุดท้ายที่เหมาะในการสร้างอุปกรณ์ ส่วนในงานก่อสร้างวิศวกรนักออกแบบจะต้องออกแบบและกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างเช่น อาคาร สะพาน หรือ เขื่อน       โดยทั่วไปวิศวกรนักออกแบบทำงานภายใต้เงื่อนไขจำกัดของความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวกับคุฯลักษณะของวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่มีอยู่และการพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ได้ต้นแบบการผลิตที่เหมาะสมในการใช้งาน ทั้งนี้อาจเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือโครงสร้าง
            4. งานการผลิต
            ผู้รับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ วิศวกรผู้ควบคุมการผลิต โดยเริ่มทำงานจากแบบที่วิศวกรนักออกแบบทำไว้ เตรียมงานการผลิตทุกขั้นตอน ควบคุมการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งขาย ด้วยความรับผิดชอบเช่นนี้ วิศวกรที่ควบคุมการผลิตจะต้องดูสายงานการผลิต จัดตารางการผลิต และดูแลให้การทำงานเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบให้ได้ในเวลาที่เหมาะจัดตั้งสายงานการผลิต ระบบขนถ่ายวัสดุที่เสร็จแล้วไปเข้าโกดังเก็บของเพื่อเตรียมส่งขายต่อไป นอกจากนี้ยังต้องดูแลด้วยว่าเครื่องจักรทำงานได้ตลอดเวลา พนักงานทำงานได้เป็นที่น่าพอใจ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเสมอ และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด      งานการผลิตจะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงวิศวกร นักเทคโนโลยีวิศวการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และช่างประกอบ โดยมีวิศวกรเป็นหัวหน้าควบคุม ชี้แนะการทำงาน มอบหมายงาน และช่วยแก้ปัญหาทางด้านเทคนิก
            5. งานก่อสร้าง
            เช่นเดียวกับงานการผลิตในอุตสาหกรรม ในงานก่อสร้างจำเป็นต้องใช้วิศวกรนักก่อสร้าง วิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโครงสร้าง ตั้งแต่งานขนาดใหญ่เช่น อาคารโรงงาน สะพาน และทางด่วน จนถึงงานขนาดเล็กโดยเฉพาะที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ งานก่อสร้างเกือบทุกชนิดเจ้าของมักใช้การประมูลในการพิจารณาเลือกจ้างบริษัทก่อสร้างและในการประมูลวิศวกรนักก่อสร้างจะต้องเริ่มงานด้วยการตรวจรายละเอียดของสเปคและทำการประเมินราคางานเพื่อเสนอประมูลก่อน   หลังจากได้ประมูลงานมาแล้ว บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะแต่งตั้งวิศวกรหัวหน้าโครงการ (Project engineer) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดสเปคของโครงการทั้งหมด ตลอดจนรานละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและควบคุมงานจนกว่างานจะเสร็จสิ้น คณะทำงานของวิศวกนักก่อสร้างจะต้องเริ่มงานด้วยการตรวจรายละเอียดของสเปค และทำการประเมินราคางานเพื่อเสนอประมูลก่อน    วิศวกรหัวหน้าโครงการจะต้องคุมงานก่อสร้าง และประสานงานกับสถาปนิก วิศวกรของผู้ว่าจ้าง วิศวกรในโครงการ ช่างฝีมือและกรรมกรในบริเวณก่อสร้าง เพื่อให้ทำงานเสร็จตามเวลาและตามสเปคทุกประการ
           6. งานควบคุมโรงงาน
           โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่ใช้ดินหลายสิบไร่ ใช้อาคารหลายหนังเป็นห้องผลิตสินค้าและสำนักงานโรงงานบางแห่งยังผลิตด้านสาธารณูปโภคขึ้นใช้เอง เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา การดำเนินงานทุกอย่างนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกรประจำโรงงาน    ในบางครั้งวิศวกรประจำโรงงานอาจเข้าร่วมในการออกแบบและวางผังอาคาร อุปกรณ์ช่วยการทำงานและเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน ทั้งยังเป็นผู้กำหนดที่ตั้งอุปกรณ์และสำนักงานควบคุมการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นและเครื่อง ใช้ในสำนักงานด้วย ในระหว่างการก่อสร้าง วิศวกรประจำโรงงานจะต้องควบคุมการก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ       ความรับผิดชอบเบื้องต้นของวิศวกรประจำโรงงานหลังจากสร้างโรงงานเสร็จแล้วก็คือ การทำงานให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดี บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์รวมถึงการบำรุงรักษาอาคารอุปกรณ์เครื่องมือ พื้นดินและสาธารณูปโภคต่างๆเช่นไฟแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศเป็นต้น   นั่นก็คือวิศวประจำโรงงานจะต้องรับผิดชอบในการที่จะทำให้การทำงานในโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตสินค้า ด้านสำนักงาน ตลอดจนกระทั่งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
           7. งานทดสอบ
           งานทดสอบเป็นส่วนสำคัญมากในงานวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย พัฒนา และการผลิต ในการวิจัยการทดสอบทำเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานและความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา การทดสอบว่าเพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ต้นแบบทำงานได้ดีหรือไม่อย่างไร และใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นใน การผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะต้องทำบ่อยๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นที่ ยอมรับได้ วิศวกรนักทดสอบจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการทดสอบ และดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยการวางแผนการทดสอบ จัดเตรียมสภาพการทดสอบ ทำการวัดและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ทำการทดสอบให้ได้จำนวนครั้งที่พอเพียง และนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์และสรุปผล
            8. งานการขายและการตลาด
            บ่อยครั้งที่วิศวกรจะต้องทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการขายและการตลาดควบคู่กันไป ในสถาน การณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย งานด้านการขายและการตลาดมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานขายที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อยู่มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ร่วมมากับสินค้ามีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินกว่าพนักงานขายทั่วไปจะสามารถเข้าใจและอธิบายให้เห็นจริงได้ แนวโน้มที่ว่านี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต อย่างไรก็ดีวิศวกรทุกคนจะคุ้นเคยกับการขายอยู่แล้ว เพราะวิศวกรจะต้องโน้มน้าวให้คณะผู้บริหารเห็นด้วยกับการพัฒนาหลักการบางอย่าง หรือเพิ่มอุปกรณ์การผลิต หรือเริ่มโครงการใหม่ๆที่ตนเองคิดขึ้น ซึ่งก็คือการขายอย่างหนึ่งนั่นเอง      วิศวกรนักขาย จะเป็นผู้ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะซื้อสินค้าของบริษัท นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอผลิตภัณฑ์ที่วิศวกรของลูกค้าพอใจโดยพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย ดังนั้นวิศวกรนักขายจึงเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า วิศวกรนักขายจะต้องอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการทำงานและข้อดีของสินค้าของบริษัทที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และยังต้องสามารถตอบคำถามทางเทคนิคของลูกค้าได้อย่างชัดเจน หลังการขายแล้ววิศวกรนักขายจะต้องช่วยในงานติดตั้ง และเปิดฝึกอบรมบุคลากรของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
             9. งานบริหาร
             ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น งานวิศวกรรมศาสตร์ยุคใหม่จะต้องใช้บุคลากรทำงานเป็นคณะ การทำงานเป็นคณะจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อมีผู้นำกลุ่มที่ดีและเข้มแข็ง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วิศวกรจำนวนมากจะทำงานในลักษณะงานบริหาร จากการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของวิศวกรที่จบการศึกษาเกินกว่า 5 ปีแล้วจะทำงานบริหารในเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งานพัฒนา หรืองานออกแบบ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้จัดการที่มีความสามารถทางด้านเทคนิคสูง ดังนั้นในโครงการประเภทนี้จึงมักเลือกวิศวกรให้เป็นผู้บริหารโครงการโดยทั่วไปวิศวกรนักบริหาร เมื่อทำงานไปช่วงหนึ่งจะลดการทำงานที่เกี่ยวรายละเอียดทางด้านเทคนิคลง ลักษณะของงานจึงเป็นการควบคุมทิศทางการทำงานของกลุ่มมากกว่าลงมือทำเอง งานที่ควบคุมนี้จะครอบคลุมอย่างกว้างขวางตั้งแต่การวิจัย การผลิต จนถึงการตลาดด้วย
            ในอดีตผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานและองกรณ์ต่างๆมักจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมกฎหมาย บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ แต่แนวโน้มเปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงจำนวนไม่น้อยจะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก เช่น ผู้บริหารของอุตสาหกรรมรถยนต์ การบิน อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตต่างๆผลของการศึกษาทางด้านเทคนิคและลักษณะงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะให้พื้นฐานที่ดีในการทำงานในหน้าที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด
            10. งานที่ปรึกษา
            วิศวกรหลายท่านทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งมักจะไม่ทำงานให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงแห่งเดียวโดยการทำงานมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่จำเป็นให้แก่บริษัทต่างๆที่ต้องการ วิศวกรที่ปรึกษาตามปกติจะต้องมีความชำนาญเฉพาะทางเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานทั่วไปที่มีอยู่เดิม ลักษณะงานจะเป็นการแนะนำหรือดำเนินงานในโครงการด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งอาจเป็นการทำงานเต็มเวลาก็ได้ ตัวอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์อาจต้องการวิศวกรที่ปรึกษาในการออกแบบระบบกันสะเทือนที่ใช้กับสภาพถนนในต่าง  จังหวัดของประเทศไทย หน่วยงานรัฐบาลอาจจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่ปรึกษาบ่อยๆเช่นงานสร้างสนามบินหรือทางด่วนเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องใช้วิศวกรที่ปรึกษาเป็นพยานในศาล ในกรณีที่มีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับงานที่ต้องการความชำนาญด้านเทคนิคเป็นเครื่องช่วยตัดสิน     วิศวกรอาจรวมกลุ่มกันเปิดบริษัทที่ปรึกษาโดยเฉพาะซึ่งอาจมีวิศวกร 1 หรือ 2 คน หรืออาจมีกลุ่มวิศวกรจำนวนมากรวมถึงช่างเทคนิค ช่างเขียนแบบด้วยก็ได้ โดยวิศวกรแต่ละคนมีความชำนาญเฉพาะสาขาแคบๆและทำงานเฉพาะเรื่องไปเช่น งานออกแบบและสร้างอาคาร งานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย หรืองานออกแบบและควบคุมโรงงาน พลาสติก เป็นต้น บริษัทที่ปรึกษาบางแห่งอาจรับงานเกือบทุกประเภทก็ได้
           วิศวกรที่ปรึกษาจะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหายากๆทางเทคนิค ความชำนาญในการแก้ปัญหานี้จะสะสมมาจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ของวิศวกรเอง และยังต้องมีความสามารถในการบริหารธรุกิจด้วยเนื่องจากวิศวกรที่ปรึกษาจะต้องขายบริการของตัวเอง ประเมินราคาโครงการและยังต้องดำเนินการที่จะทำให้บริษัทที่ปรึกษามีกำไรพออยู่ได้
           11. งานการศึกษา
           มีวิศวกรหลายคนเลือกเป็นอาจารย์สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามธรรมดาคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละแห่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ที่แตกต่างไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาอื่นๆมีอยู่ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละคณะนั้นจะขึ้นอยู่กับคณะเกือบทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี การศึกษาจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดมิได้ขึ้นอยู่กับความีรู้ที่อาจารย์มีอยู่เพียงเท่านั้น ยังต้องอาศัยความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ร่วมกับความสนใจและความตั้งใจของนักศึกษาด้วย นอกจากงานสอนแล้ว อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องทำงานวิจัยอย่างจริงจังอีกด้วย งานวิจัยนี้เองที่ทำให้อาจารย์ได้ทราบความเป็นไปของเทคโนโลยีล่าสุดในสาขาที่ตนสนใจ นอกจากนี้การวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นงานที่เปิดโอกาสศึกษาได้รู้ เข้าใจ และยังมีประสบการณ์ในการวิจัย คุณสมบัติของนักศึกษานักวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก ต้องการศึกษาต่อในระดับบัญฑิตศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก และต้องมีความตื่นตัวใคร่รู้ในวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ
           12. งานอื่นๆ
           เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงานหลายอาชีพเนื่องจากความสามารถทางด้านเทคนิค ด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา ดังนั้นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับงานเกือบทุกประเภท    โดยสรุปงานแต่ละอย่างของวิศวกรจะต้องใช้ความชำนาญแตกต่างกันออกไป เช่น วิศวกรนักวิจัยจะต้องมีพื้นฐานและความชำนาญด้านการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี งานบริหารจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางด้านการเงินและด้านบุคคล เป็นต้น ดังนั้นลักษณะการทำงานจึงขึ้นอยู่กับงานที่จะทำ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลักการด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมหรือการตัดสินใจด้านการจัดการและการเศรษฐกิจในแต่ละงานวิศวกรจะใช้ความรู้จากการเรียนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์สังคม และศิลปะการสื่อความร่วมกัน นอกเหนือจากนี้วิศวกรจะต้องเรียนรู้ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงและในการแก้ปัญหา ปัญหาที่วิศวกรต้องแก้ไขไม่จำเป็นว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคโดยตรงเสมอไป เช่น ฝ่ายบริหารอาจให้วิศวกรออกแบบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง (เช่น ให้ปรับปรุงอุปกรณ์วัดระดับสารหล่อเย็นในโรงไฟฟ้าปรมาณู) หรือให้วิศวกรมาแก้ปัญหาทางการบริหารบุคคล (เช่นให้หาทางดัดแปลงวิธีการที่จะให้ผู้คุมเตาปฏิกรณ์ปรมาณูรับอุป กรณ์ควบคุมสารหล่อเย็นเพียงแต่ละวัน) หรือให้วิศวกรไปดำเนินการแก้ไขแบบในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบของรัฐบาล    (เช่น ให้ศึกษาหาทางที่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ในแบบของโรงไฟฟ้าปรมาณู โดยไม่ทำให้ผิดข้อบังคับในใบอนุญาตเดิม)