Bioinformatics

> Bioinformatics
สาขาชีวะสารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่ได้ประยุกต์นำข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์มาใช้เพื่อการพัฒนาทาง การแพทย์เพื่อไปให้สูงสุดในการรักษา  เช่น การพัฒนา ชิป ดีเอ็นเอ(DNA Chip)

Biocomputer

> Biocomputer
ความก้าวหน้าของงานวิจัยไบโออิเล็กทรอนิคระบบสมองกลแบบ คอมพิวเตอร์ชีวภาพ(Biocomputer)ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก แต่ก็มีการนำมาประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้แล้ว