ม.มหิดล ได้อันดับ ๑

ม.มหิดล ได้อันดับ ๑ ของประเทศไทยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

เว็บไซต์ QS TOPUNIVERSTTIES เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย 200 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก พบว่า มหาวิทยาลัยในไทย ติดอันดับถึง 8 แห่ง ดังนี้

อันดับ 30 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครองร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีบอมเบย์ อินเดีย)
อันดับ 81 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 85 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 113 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 151 มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยแบ่งเป็น

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อันดับ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 45 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 91 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์
อันดับ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 20 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 72 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 86 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม
อันดับ 24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 72 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 90 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยฮ่องกง
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยโตเกียว
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกียวโต
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยโอซากา
อันดับ 7 สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลีใต้
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล
อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว
อันดับ10 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2009 ล่าสุด ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ด
ีที่สุด โดยอยู่ในลำดับที่ ๓๐ ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้โดย บริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) เป็นผู้พิจารณาจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจาณาให้คะแนนจาก ๕ หลักเกณฑ์ คือ Asian Academic Peer Review 30%, Asian Employer Review 10%, Student/Faculty ratio 20%, Bibliometrics – Papers per Faculty and Citations per Paper 30% (Papers per Faculty/ Citations per Paper) International factors 10% (International Faculty/ International Students/ Inbound Exchange Students/ Outbound Exchange Students)

จากการตรวจสอบการจัดอันดับของ QS Asian Universities Ranking 2009 มีมหาวิทยาลัยของรัฐของไทย ๔ แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับที่ ๓๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันดับที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอันดับที่ ๘๑ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอันดับที่ ๘๕ ตามลำดับ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดอับดับ QS com Asian Universities Ranking 2009 ได้ที่ www.topuniversities.com

แนะนำหลักสูตรวิศวะชีวการแพทย์ ม.มหิดลรุ่นที่ 1

mu ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของภาควิชาอย่างสูงเกิดจากการผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะงานวิจัย, พัฒนาการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค

ตลาดงานที่รองรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาล  และบริษัททางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือบริษัทที่มีการพัฒนายารักษาโรคทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์และการรักษาโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

>> Update MU BME Course
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering MU 2007

Two programs are offered:

1. Regular program
The study plan of this program is standard for biomedical engineering students.  Students will study general education courses, engineering core courses, required major courses, and major elective courses as specified in the curriculum with a GPAX not less than 2.00 to be graduate.

2. Distinction Program
This special program is provided to support research knowledge for students who have good academic record and / or prefer to study further the graduate program in biomedical engineering.  Students in this program will study general education courses and required BME courses similar to those in the regular program with the exception of 3 credits.  The addition of 6 credits is required to promote specialized knowledge and advanced research.  Students can choose to study in this program under the approval of Head of Department within the end of the first semester of third academic year.  Additionally, students must achieve the cumulative grade point average (GPAX) before entering the program not less than 3.25 and will be graduated with honor for GPAX of not less than 3.25.

:: First Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
AREN103-107 English Level 1-5  3 (2-2-5)
ARTH100  Art of Using Thai Language in Communication3 (2-2-5)
SCMA115 Calculus  3 (3-0-6)
SCPY110 Physics Laboratory I  1 (0-3-1)
SCPY151 General Physics I  3 (3-0-6)
EGCO111 Computer Programming  3 (2-3-5)
General Education Elective: Humanities, etc.  1 (0-2-1)
(Physical Education / Music)
Total    22 (15–16-37)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
MUGE103     Arts and Sciences for Human Development  2 (1-2-3)
AREN104-108  English Level 2-6   3 (2-2-5)
SCCH113      General Chemistry  3 (3-0-6)
SCCH118      Chemistry Laboratory  1 (0-3-1)
SCMA165      Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCPY152      General Physics II 3 (3-0-6)
EGIE101      Basic Engineering Practice 2 (1-3-3)
EGME102     Engineering Drawing  3 (2-3-5)
Total        20 (15–13-35)

:: Second Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCBI117  Foundation of Life  2 (1.5-1-0.5)
SCCH121 Organic Chemistry  3 (3-0-6)
EGID200  Engineering Mathematics  3 (3-0-6)
EGEE200  Probability and Random Variables  3 (3-0-6)
EGEE213   Electric Circuit Analysis   3 (3-0-6)
EGBE200   Introduction to Biomedical Engineering  1 (1-0-2)

EGBE260  Biomechanics I   3 (3-0-6)

Total           18 (17.5–1-35.5)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCAN101 Basic Anatomy   3 (2-3-5)
SCPS202 Basic Physiology  3 (2-3-5)
EGIE103  Engineering Materials   3 (3-0-6)
EGBE201 Biomedical Engineering Lab  I  1 (0-3-1)
EGBE220 Computational Methods
for Biomedical Engineering    3 (3-0-6)
EGBE230 Electronics in Medicine    3 (3-0-6)

EGBE261 Biomechanics II  3 (3-0-6)

Total         19 (16–9-35)

D:  Third Year ::

First Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
SCBC206   General Biochemistry  3 (3-0-6)
EGBE300   Biomedical Engineering Lab  II   1 (0-3-1)
EGBE330   Biomedical Measurement
and Instrumentation      3(3-0-6)
EGBE340   Biomedical Signals and Systems  3 (3-0-6)
EGBE370    Biomedical Thermodynamics   3 (3-0-6)
EGID300    Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  1 (1-0-2)
General Education Elective : Social Science,etc  1 (1-0-2)
Free Elective   3 (3-0-6)
Total    18 (17–3-35)

Second Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGEE330 Control System  3 (3-0-6)
EGBE301 Design for Biomedical Engineering   3 (3-0-6)
EGBE320 Digital Systems and Microprocessors   (3-0-6)
EGBE350 Introduction to Biomaterials
and Biocompatibility  3 (3-0-6)
General Education Elective : Social Science,etc   2 (2-0-4)
Free Elective   3 (3-0-6)
Total      17 (17–0-34)
Summer Semester
Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  399 Biomedical Engineering Training 0 (0-35-10)

:: Fourth Year for Regular program ::
First Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  495 Biomedical Engineering Seminar 1 (0-3-1)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
General Education Elective: Languages  3 (3-0-6)
Total   13 (12–3-25)
Second Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  496 Biomedical Engineering Projects 3 (0-9-3)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
Total  9 (6–9-15)
Total    136    credits

:: Fourth Year for Distinction Program ::

First Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  495 Biomedical Engineering Seminar 1 (0-3-1)
EGBE  498 Biomedical Engineering Research I   3 (0-9-3)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective 3 (3-0-6)
General Education Elective : Languages  3 (3-0-6)
Total   16 (12–12-28)
Second Semester  Credit (Lecture-Lab-Self Study)
EGBE  499 Biomedical Engineering Research II 3 (0-9-3)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  4xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
EGBE  5xx/6xx  Biomedical Engineering Elective  3 (3-0-6)
Total    12 (9–9-21)

Grand Total    142    credits

Source : http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/