The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering

การ ประชุมวิชาการวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2
The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering

วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
ร่วมกับการประชุมวิชาการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ครั้งที่ 2
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยครั้งนี้ (ThaiBME 2010) เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 2 ของสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai sBiomedical Engineering Research Association : ThaiBME) ร่วมกับการประชุมวิชาการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขานี้ โดยมิได้จำกัดเฉพาะวิศวกรและแพทย์เท่านั้น มีการเปิดกว้างให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และโรงพยาบาลได้นำความรู้ ผลงานมานำเสนอ และพบปะสนทนากัน การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาการสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME Council Committee) ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยจัดงานที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (The Twin Tower Hotel Bangkok) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นิสิตและนักศึกษาที่สนใจได้ มีโอกาสเข้าร่วมชมและศึกษาด้วยค่าลงทะเบียนที่ไม่แพง

More details > http://www.scibase.kmutnb.ac.th/thaibme2010/?page=defualt

Symposium on Thai Biomedical Engineering

การ ประชุมวิชาการวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2
The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering

วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
ร่วมกับการประชุมวิชาการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ครั้งที่ 2
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยครั้งนี้ (ThaiBME 2010) เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 2 ของสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai sBiomedical Engineering Research Association : ThaiBME) ร่วมกับการประชุมวิชาการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขานี้ โดยมิได้จำกัดเฉพาะวิศวกรและแพทย์เท่านั้น มีการเปิดกว้างให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และโรงพยาบาลได้นำความรู้ ผลงานมานำเสนอ และพบปะสนทนากัน การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาการสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME Council Committee) ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยจัดงานที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (The Twin Tower Hotel Bangkok) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นิสิตและนักศึกษาที่สนใจได้ มีโอกาสเข้าร่วมชมและศึกษาด้วยค่าลงทะเบียนที่ไม่แพง

More details > http://www.scibase.kmutnb.ac.th/thaibme2010/?page=defualt